"C" group, August, 2023

   Basil1 ar4 wasd AlexiGo Estryx sdg Raccoon007 AskarKzn KIM1974 Alex2009 breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 Basil1
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sdg   won game Basil1 - sdg
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sabom   Add game
  Add game   Add game
7 - 1 88 0 88
2 ar4
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Estryx   won game ar4 - Estryx
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - AskarKzn   won game ar4 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game ar4 - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - sabom   Add game
  Add game   Add game
6 - 1 86 0 86
3 wasd
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - Raccoon007   won game wasd - Raccoon007
  won game wasd - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - KIM1974   won game wasd - KIM1974
  won game wasd - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sabom   Add game
  Add game   Add game
4 - 2 67 0 67
4 AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Estryx   won game AlexiGo - Estryx
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - sdg   won game AlexiGo - sdg
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 3 50 0 50
5 Estryx
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - ar4   won game Estryx - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - AlexiGo   won game Estryx - AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 3 50 0 50
6 sdg
  won game sdg - Basil1   won game sdg - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - AlexiGo   won game sdg - AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 4 43 0 43
7 Raccoon007
  won game Raccoon007 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - wasd   won game Raccoon007 - wasd
  won game Raccoon007 - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - breakfast   won game Raccoon007 - breakfast
  Add game   Add game
  won game Raccoon007 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 5 38 0 38
8 AskarKzn
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - ar4   won game AskarKzn - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - KIM1974   won game AskarKzn - KIM1974
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 6 33 0 33
9 KIM1974
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - wasd   won game KIM1974 - wasd
  won game KIM1974 - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - sdg   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - AskarKzn   won game KIM1974 - AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 5 29 0 29
10 Alex2009
  won game Alex2009 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - breakfast   won game Alex2009 - breakfast
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - sabom   Add game
  Add game   Add game
0 - 3 0 0 0
11 breakfast
  won game breakfast - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Raccoon007   won game breakfast - Raccoon007
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Alex2009   won game breakfast - Alex2009
  Add game   Add game
7 - 1 88 - 88
12 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - Raccoon007   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
2 - 0 100 - 100
13 sabom
  won game sabom - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
4 - 0 100 - 100