"C" group, August, 2022

   sai1732 LavEgor amatushkin wasd AskarKzn Basil1 ar4 Alex2009 Amorff woodyy breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 sai1732
  won game sai1732 - LavEgor   won game sai1732 - LavEgor
  won game sai1732 - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - wasd   won game sai1732 - wasd
  Add game   Add game
  won game sai1732 - AskarKzn   won game sai1732 - AskarKzn
  won game sai1732 - AskarKzn   Add game
  won game sai1732 - Basil1   won game sai1732 - Basil1
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  won game sai1732 - ar4   won game sai1732 - ar4
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Alex2009   won game sai1732 - Alex2009
  won game sai1732 - Alex2009   won game sai1732 - Alex2009
  won game sai1732 - Amorff   won game sai1732 - Amorff
  won game sai1732 - Amorff   won game sai1732 - Amorff
  won game sai1732 - woodyy   won game sai1732 - woodyy
  won game sai1732 - woodyy   won game sai1732 - woodyy
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
21 - 4 84 13 97
2 LavEgor
  won game LavEgor - sai1732   won game LavEgor - sai1732
  won game LavEgor - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Basil1   won game LavEgor - Basil1
  won game LavEgor - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sabom   won game LavEgor - sabom
  Add game   Add game
5 - 1 83 0 83
3 amatushkin
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game amatushkin - wasd   Add game
  Add game   Add game
  won game amatushkin - AskarKzn   won game amatushkin - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game amatushkin - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game amatushkin - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game amatushkin - woodyy   won game amatushkin - woodyy
  won game amatushkin - woodyy   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 3 63 0 63
4 wasd
  won game wasd - sai1732   won game wasd - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - amatushkin   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - woodyy   won game wasd - woodyy
  won game wasd - woodyy   won game wasd - woodyy
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sabom   Add game
  Add game   Add game
5 - 4 56 0 56
5 AskarKzn
  won game AskarKzn - sai1732   won game AskarKzn - sai1732
  won game AskarKzn - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - amatushkin   won game AskarKzn - amatushkin
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - wasd   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   won game AskarKzn - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - woodyy   won game AskarKzn - woodyy
  won game AskarKzn - woodyy   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 6 50 0 50
6 Basil1
  won game Basil1 - sai1732   won game Basil1 - sai1732
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  won game Basil1 - LavEgor   won game Basil1 - LavEgor
  won game Basil1 - LavEgor   Add game
  won game Basil1 - amatushkin   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   won game Basil1 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sabom   won game Basil1 - sabom
  Add game   Add game
7 - 9 44 4 48
7 ar4
  won game ar4 - sai1732   won game ar4 - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 4 43 0 43
8 Alex2009
  won game Alex2009 - sai1732   won game Alex2009 - sai1732
  won game Alex2009 - sai1732   won game Alex2009 - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - amatushkin   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - woodyy   won game Alex2009 - woodyy
  won game Alex2009 - woodyy   won game Alex2009 - woodyy
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - sabom   Add game
  Add game   Add game
5 - 7 42 0 42
9 Amorff
  won game Amorff - sai1732   won game Amorff - sai1732
  won game Amorff - sai1732   won game Amorff - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Amorff - woodyy   won game Amorff - woodyy
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 4 33 0 33
10 woodyy
  won game woodyy - sai1732   won game woodyy - sai1732
  won game woodyy - sai1732   won game woodyy - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game woodyy - amatushkin   won game woodyy - amatushkin
  won game woodyy - amatushkin   Add game
  won game woodyy - wasd   won game woodyy - wasd
  won game woodyy - wasd   won game woodyy - wasd
  won game woodyy - AskarKzn   won game woodyy - AskarKzn
  won game woodyy - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game woodyy - Alex2009   won game woodyy - Alex2009
  won game woodyy - Alex2009   won game woodyy - Alex2009
  won game woodyy - Amorff   won game woodyy - Amorff
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 17 15 8 23
11 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 1 50 - 50
12 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 - 0
13 sabom
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - LavEgor   won game sabom - LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Basil1   won game sabom - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 2 67 - 67