"C" group, November, 2022

   sai1732 Basil1 ar4 wasd Estryx Alex2009 TigerGo artem78451 AskarKzn Graf breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 sai1732
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - ar4   won game sai1732 - ar4
  Add game   Add game
  won game sai1732 - wasd   won game sai1732 - wasd
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - TigerGo   won game sai1732 - TigerGo
  won game sai1732 - TigerGo   Add game
  won game sai1732 - artem78451   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Graf   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
12 - 1 92 1 93
2 Basil1
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
3 ar4
  won game ar4 - sai1732   won game ar4 - sai1732
  Add game   Add game
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Graf   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 4 60 0 60
4 wasd
  won game wasd - sai1732   won game wasd - sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - Estryx   won game wasd - Estryx
  won game wasd - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - AskarKzn   won game wasd - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game wasd - Graf   won game wasd - Graf
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sabom   Add game
  Add game   Add game
5 - 4 56 0 56
5 Estryx
  won game Estryx - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - wasd   won game Estryx - wasd
  won game Estryx - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - artem78451   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - AskarKzn   won game Estryx - AskarKzn
  won game Estryx - AskarKzn   Add game
  won game Estryx - Graf   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 4 56 0 56
6 Alex2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - artem78451   won game Alex2009 - artem78451
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - breakfast   won game Alex2009 - breakfast
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Nata   won game Alex2009 - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 3 40 0 40
7 TigerGo
  won game TigerGo - sai1732   won game TigerGo - sai1732
  won game TigerGo - sai1732   Add game
  won game TigerGo - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - Graf   won game TigerGo - Graf
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 5 38 0 38
8 artem78451
  won game artem78451 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game artem78451 - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game artem78451 - Alex2009   won game artem78451 - Alex2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game artem78451 - Graf   won game artem78451 - Graf
  Add game   Add game
  won game artem78451 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game artem78451 - Nata   won game artem78451 - Nata
  won game artem78451 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 4 33 0 33
9 AskarKzn
  won game AskarKzn - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - wasd   won game AskarKzn - wasd
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Estryx   won game AskarKzn - Estryx
  won game AskarKzn - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 5 29 0 29
10 Graf
  won game Graf - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Graf - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game Graf - wasd   won game Graf - wasd
  Add game   Add game
  won game Graf - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Graf - TigerGo   won game Graf - TigerGo
  Add game   Add game
  won game Graf - artem78451   won game Graf - artem78451
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Graf - sabom   Add game
  Add game   Add game
1 - 8 11 0 11
11 breakfast
  won game breakfast - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Alex2009   won game breakfast - Alex2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - artem78451   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 4 33 - 33
12 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - Alex2009   won game Nata - Alex2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - artem78451   won game Nata - artem78451
  won game Nata - artem78451   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 0 100 - 100
13 sabom
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Graf   Add game
  Add game   Add game
3 - 0 100 - 100