"C" group, January, 2022

   ekb LavEgor sai1732 Estryx sdg AskarKzn wasd Basil1 breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 ekb
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ekb - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game ekb - sdg   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ekb - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ekb - sabom   won game ekb - sabom
  won game ekb - sabom   Add game
3 - 0 100 0 100
2 LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sai1732   won game LavEgor - sai1732
  won game LavEgor - sai1732   Add game
  won game LavEgor - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sdg   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - wasd   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Basil1   won game LavEgor - Basil1
  won game LavEgor - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sabom   won game LavEgor - sabom
  Add game   Add game
6 - 3 67 0 67
3 sai1732
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - LavEgor   won game sai1732 - LavEgor
  won game sai1732 - LavEgor   Add game
  won game sai1732 - Estryx   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - AskarKzn   won game sai1732 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game sai1732 - wasd   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 3 63 0 63
4 Estryx
  won game Estryx - ekb   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Estryx - sdg   won game Estryx - sdg
  Add game   Add game
  won game Estryx - AskarKzn   won game Estryx - AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 3 57 0 57
5 sdg
  won game sdg - ekb   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - Estryx   won game sdg - Estryx
  Add game   Add game
  won game sdg - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - wasd   won game sdg - wasd
  Add game   Add game
  won game sdg - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sdg - sabom   won game sdg - sabom
  won game sdg - sabom   Add game
4 - 5 44 0 44
6 AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sai1732   won game AskarKzn - sai1732
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Estryx   won game AskarKzn - Estryx
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - wasd   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   won game AskarKzn - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sabom   Add game
  Add game   Add game
3 - 5 38 0 38
7 wasd
  won game wasd - ekb   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sdg   won game wasd - sdg
  Add game   Add game
  won game wasd - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - Basil1   won game wasd - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game wasd - sabom   Add game
  Add game   Add game
3 - 5 38 0 38
8 Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - LavEgor   won game Basil1 - LavEgor
  won game Basil1 - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sdg   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   won game Basil1 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game Basil1 - wasd   won game Basil1 - wasd
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 6 25 0 25
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 - 0
10 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 - 0
11 sabom
  won game sabom - ekb   won game sabom - ekb
  won game sabom - ekb   Add game
  won game sabom - LavEgor   won game sabom - LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - sdg   won game sabom - sdg
  won game sabom - sdg   Add game
  won game sabom - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - wasd   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Basil1   Add game
  Add game   Add game
11 - 0 100 - 100