"B" group, August, 2023

   MilaPon Prime2009 Andrew2009 MargoPon LeoPon YarikRo NIN RomanTr18 breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 MilaPon
  won game MilaPon - Prime2009   won game MilaPon - Prime2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game MilaPon - MargoPon   won game MilaPon - MargoPon
  Add game   Add game
  won game MilaPon - LeoPon   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game MilaPon - RomanTr18   Add game
  Add game   Add game
  won game MilaPon - breakfast   won game MilaPon - breakfast
  won game MilaPon - breakfast   won game MilaPon - breakfast
  won game MilaPon - Nata   won game MilaPon - Nata
  won game MilaPon - Nata   won game MilaPon - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 1 83 0 83
2 Prime2009
  won game Prime2009 - MilaPon   won game Prime2009 - MilaPon
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - YarikRo   won game Prime2009 - YarikRo
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - NIN   Add game
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - RomanTr18   won game Prime2009 - RomanTr18
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - Nata   won game Prime2009 - Nata
  Add game   Add game
  won game Prime2009 - sabom   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
3 Andrew2009
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - Prime2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - LeoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - YarikRo   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - NIN   won game Andrew2009 - NIN
  won game Andrew2009 - NIN   Add game
  won game Andrew2009 - RomanTr18   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game Andrew2009 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
4 MargoPon
  won game MargoPon - MilaPon   won game MargoPon - MilaPon
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game MargoPon - LeoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game MargoPon - YarikRo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game MargoPon - RomanTr18   Add game
  Add game   Add game
  won game MargoPon - breakfast   won game MargoPon - breakfast
  won game MargoPon - breakfast   won game MargoPon - breakfast
  won game MargoPon - Nata   won game MargoPon - Nata
  won game MargoPon - Nata   won game MargoPon - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 2 60 0 60
5 LeoPon
  won game LeoPon - MilaPon   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LeoPon - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  won game LeoPon - MargoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game LeoPon - YarikRo   won game LeoPon - YarikRo
  won game LeoPon - YarikRo   Add game
  won game LeoPon - NIN   Add game
  Add game   Add game
  won game LeoPon - RomanTr18   won game LeoPon - RomanTr18
  Add game   Add game
  won game LeoPon - breakfast   won game LeoPon - breakfast
  Add game   Add game
  won game LeoPon - Nata   won game LeoPon - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 4 56 0 56
6 YarikRo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game YarikRo - Prime2009   won game YarikRo - Prime2009
  Add game   Add game
  won game YarikRo - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  won game YarikRo - MargoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game YarikRo - LeoPon   won game YarikRo - LeoPon
  won game YarikRo - LeoPon   Add game
  won game YarikRo - NIN   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game YarikRo - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game YarikRo - Nata   won game YarikRo - Nata
  won game YarikRo - Nata   won game YarikRo - Nata
  won game YarikRo - sabom   won game YarikRo - sabom
  won game YarikRo - sabom   Add game
3 - 5 38 0 38
7 NIN
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - Prime2009   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - Andrew2009   won game NIN - Andrew2009
  won game NIN - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - LeoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - YarikRo   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - RomanTr18   Add game
  Add game   Add game
  won game NIN - breakfast   won game NIN - breakfast
  won game NIN - breakfast   Add game
  won game NIN - Nata   won game NIN - Nata
  won game NIN - Nata   Add game
  won game NIN - sabom   won game NIN - sabom
  won game NIN - sabom   won game NIN - sabom
2 - 5 29 0 29
8 RomanTr18
  won game RomanTr18 - MilaPon   Add game
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - Prime2009   won game RomanTr18 - Prime2009
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - MargoPon   Add game
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - LeoPon   won game RomanTr18 - LeoPon
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - NIN   Add game
  Add game   Add game
  won game RomanTr18 - breakfast   won game RomanTr18 - breakfast
  won game RomanTr18 - breakfast   won game RomanTr18 - breakfast
  won game RomanTr18 - Nata   won game RomanTr18 - Nata
  won game RomanTr18 - Nata   won game RomanTr18 - Nata
  won game RomanTr18 - sabom   won game RomanTr18 - sabom
  won game RomanTr18 - sabom   won game RomanTr18 - sabom
0 - 8 0 0 0
9 breakfast
  won game breakfast - MilaPon   won game breakfast - MilaPon
  won game breakfast - MilaPon   won game breakfast - MilaPon
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - MargoPon   won game breakfast - MargoPon
  won game breakfast - MargoPon   won game breakfast - MargoPon
  won game breakfast - LeoPon   won game breakfast - LeoPon
  Add game   Add game
  won game breakfast - YarikRo   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - NIN   won game breakfast - NIN
  won game breakfast - NIN   Add game
  won game breakfast - RomanTr18   won game breakfast - RomanTr18
  won game breakfast - RomanTr18   won game breakfast - RomanTr18
19 - 0 100 - 100
10 Nata
  won game Nata - MilaPon   won game Nata - MilaPon
  won game Nata - MilaPon   won game Nata - MilaPon
  won game Nata - Prime2009   won game Nata - Prime2009
  Add game   Add game
  won game Nata - Andrew2009   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - MargoPon   won game Nata - MargoPon
  won game Nata - MargoPon   won game Nata - MargoPon
  won game Nata - LeoPon   won game Nata - LeoPon
  Add game   Add game
  won game Nata - YarikRo   won game Nata - YarikRo
  won game Nata - YarikRo   won game Nata - YarikRo
  won game Nata - NIN   won game Nata - NIN
  won game Nata - NIN   Add game
  won game Nata - RomanTr18   won game Nata - RomanTr18
  won game Nata - RomanTr18   won game Nata - RomanTr18
23 - 1 96 - 96
11 sabom
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Prime2009   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - YarikRo   won game sabom - YarikRo
  won game sabom - YarikRo   Add game
  won game sabom - NIN   won game sabom - NIN
  won game sabom - NIN   won game sabom - NIN
  won game sabom - RomanTr18   won game sabom - RomanTr18
  won game sabom - RomanTr18   won game sabom - RomanTr18
12 - 0 100 - 100