"B" group, April, 2021

   AlexiGo PrikarevA TigerGo Alex2009 Rodion2012 MilaPon burunduk Rahmat breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 AlexiGo
  won game AlexiGo - PrikarevA   won game AlexiGo - PrikarevA
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Rodion2012   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - MilaPon   won game AlexiGo - MilaPon
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - burunduk   won game AlexiGo - burunduk
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - sabom   Add game
  Add game   Add game
7 - 1 88 0 88
2 PrikarevA
  won game PrikarevA - AlexiGo   won game PrikarevA - AlexiGo
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - Alex2009   won game PrikarevA - Alex2009
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - Rodion2012   won game PrikarevA - Rodion2012
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - MilaPon   Add game
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 3 67 0 67
3 TigerGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - Rodion2012   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - MilaPon   won game TigerGo - MilaPon
  Add game   Add game
  won game TigerGo - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - breakfast   won game TigerGo - breakfast
  won game TigerGo - breakfast   won game TigerGo - breakfast
  won game TigerGo - Nata   Add game
  Add game   Add game
  won game TigerGo - sabom   Add game
  Add game   Add game
4 - 2 67 0 67
4 Alex2009
  won game Alex2009 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - PrikarevA   won game Alex2009 - PrikarevA
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Rodion2012   won game Alex2009 - Rodion2012
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - MilaPon   won game Alex2009 - MilaPon
  won game Alex2009 - MilaPon   Add game
  won game Alex2009 - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game Alex2009 - Nata   won game Alex2009 - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 4 60 0 60
5 Rodion2012
  won game Rodion2012 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - PrikarevA   won game Rodion2012 - PrikarevA
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - Alex2009   won game Rodion2012 - Alex2009
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - MilaPon   won game Rodion2012 - MilaPon
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - burunduk   won game Rodion2012 - burunduk
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - breakfast   won game Rodion2012 - breakfast
  Add game   Add game
  won game Rodion2012 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 7 30 0 30
6 MilaPon
  won game MilaPon - AlexiGo   won game MilaPon - AlexiGo
  Add game   Add game
  won game MilaPon - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  won game MilaPon - TigerGo   won game MilaPon - TigerGo
  Add game   Add game
  won game MilaPon - Alex2009   won game MilaPon - Alex2009
  won game MilaPon - Alex2009   Add game
  won game MilaPon - Rodion2012   won game MilaPon - Rodion2012
  Add game   Add game
  won game MilaPon - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game MilaPon - breakfast   won game MilaPon - breakfast
  won game MilaPon - breakfast   Add game
  won game MilaPon - Nata   won game MilaPon - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 8 27 0 27
7 burunduk
  won game burunduk - AlexiGo   won game burunduk - AlexiGo
  Add game   Add game
  won game burunduk - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - Rodion2012   won game burunduk - Rodion2012
  Add game   Add game
  won game burunduk - MilaPon   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 6 25 0 25
8 Rahmat
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - TigerGo   won game breakfast - TigerGo
  won game breakfast - TigerGo   won game breakfast - TigerGo
  won game breakfast - Alex2009   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Rodion2012   won game breakfast - Rodion2012
  Add game   Add game
  won game breakfast - MilaPon   won game breakfast - MilaPon
  won game breakfast - MilaPon   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
10 - 0 100 - 100
10 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - Alex2009   won game Nata - Alex2009
  Add game   Add game
  won game Nata - Rodion2012   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - MilaPon   won game Nata - MilaPon
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 0 100 - 100
11 sabom
  won game sabom - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - TigerGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 0 100 - 100