"A" group, September, 2021

   Laneev135 ar4 SlavaGoD Basil1 KIM1974 Savva02 burunduk ano1910 breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 Laneev135
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Laneev135 - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 0 100 0 100
2 ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - burunduk   won game ar4 - burunduk
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   won game ar4 - breakfast
  Add game   Add game
  won game ar4 - Nata   won game ar4 - Nata
  Add game   Add game
  won game ar4 - sabom   won game ar4 - sabom
  Add game   Add game
7 - 0 100 0 100
3 SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 0 100 0 100
4 Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - KIM1974   won game Basil1 - KIM1974
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - burunduk   won game Basil1 - burunduk
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sabom   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
5 KIM1974
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - Basil1   won game KIM1974 - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 2 50 0 50
6 Savva02
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
7 burunduk
  won game burunduk - Laneev135   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - ar4   won game burunduk - ar4
  Add game   Add game
  won game burunduk - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - Basil1   won game burunduk - Basil1
  Add game   Add game
  won game burunduk - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - sabom   Add game
  Add game   Add game
0 - 7 0 0 0
8 ano1910
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ano1910 - breakfast   won game ano1910 - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   won game breakfast - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  Add game   Add game
  won game breakfast - KIM1974   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ano1910   won game breakfast - ano1910
  Add game   Add game
5 - 3 63 - 63
10 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - ar4   won game Nata - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 1 50 - 50
11 sabom
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - ar4   won game sabom - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 3 25 - 25