"A" group, July, 2020

   Basil1 sai1732 Savva02 ar4 AskarKzn Rahmat breakfast W-L% Bonus
%
Total
%
1 Basil1
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Savva02   won game Basil1 - Savva02
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Rahmat   won game Basil1 - Rahmat
  won game Basil1 - Rahmat   Add game
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
10 - 2 83 0 83
2 sai1732
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - ar4   won game sai1732 - ar4
  won game sai1732 - ar4   won game sai1732 - ar4
  won game sai1732 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Rahmat   won game sai1732 - Rahmat
  won game sai1732 - Rahmat   won game sai1732 - Rahmat
  Add game   Add game
  Add game   Add game
9 - 2 82 0 82
3 Savva02
  won game Savva02 - Basil1   won game Savva02 - Basil1
  Add game   Add game
  won game Savva02 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - ar4   won game Savva02 - ar4
  won game Savva02 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - Rahmat   won game Savva02 - Rahmat
  Add game   Add game
  won game Savva02 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
4 ar4
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - sai1732   won game ar4 - sai1732
  won game ar4 - sai1732   won game ar4 - sai1732
  won game ar4 - Savva02   won game ar4 - Savva02
  won game ar4 - Savva02   Add game
  won game ar4 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Rahmat   won game ar4 - Rahmat
  won game ar4 - Rahmat   won game ar4 - Rahmat
  won game ar4 - breakfast   won game ar4 - breakfast
  won game ar4 - breakfast   Add game
7 - 9 44 4 48
5 AskarKzn
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Rahmat   won game AskarKzn - Rahmat
  won game AskarKzn - Rahmat   Add game
  won game AskarKzn - breakfast   won game AskarKzn - breakfast
  won game AskarKzn - breakfast   won game AskarKzn - breakfast
2 - 4 33 0 33
6 Rahmat
  won game Rahmat - Basil1   won game Rahmat - Basil1
  won game Rahmat - Basil1   Add game
  won game Rahmat - sai1732   won game Rahmat - sai1732
  won game Rahmat - sai1732   won game Rahmat - sai1732
  won game Rahmat - Savva02   won game Rahmat - Savva02
  Add game   Add game
  won game Rahmat - ar4   won game Rahmat - ar4
  won game Rahmat - ar4   won game Rahmat - ar4
  won game Rahmat - AskarKzn   won game Rahmat - AskarKzn
  won game Rahmat - AskarKzn   Add game
  won game Rahmat - breakfast   Add game
  Add game   Add game
1 - 15 6 4 10
7 breakfast
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   won game breakfast - ar4
  won game breakfast - ar4   Add game
  won game breakfast - AskarKzn   won game breakfast - AskarKzn
  won game breakfast - AskarKzn   won game breakfast - AskarKzn
  won game breakfast - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
12 - 1 92 - 92