"A" group, April, 2021

   LavEgor ar4 sai1732 Basil1 SlavaGoD AskarKzn Lera2005 KIM1974 breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Lera2005   won game LavEgor - Lera2005
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sabom   Add game
  Add game   Add game
4 - 1 80 0 80
2 ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Lera2005   won game ar4 - Lera2005
  won game ar4 - Lera2005   won game ar4 - Lera2005
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
3 sai1732
  won game sai1732 - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - SlavaGoD   won game sai1732 - SlavaGoD
  won game sai1732 - SlavaGoD   Add game
  won game sai1732 - AskarKzn   won game sai1732 - AskarKzn
  won game sai1732 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 3 63 0 63
4 Basil1
  won game Basil1 - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   Add game
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 4 50 0 50
5 SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - sai1732   won game SlavaGoD - sai1732
  won game SlavaGoD - sai1732   Add game
  won game SlavaGoD - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - AskarKzn   won game SlavaGoD - AskarKzn
  won game SlavaGoD - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Nata   won game SlavaGoD - Nata
  won game SlavaGoD - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 4 50 0 50
6 AskarKzn
  won game AskarKzn - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sai1732   won game AskarKzn - sai1732
  won game AskarKzn - sai1732   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - SlavaGoD   won game AskarKzn - SlavaGoD
  won game AskarKzn - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 5 38 0 38
7 Lera2005
  won game Lera2005 - LavEgor   won game Lera2005 - LavEgor
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - ar4   won game Lera2005 - ar4
  won game Lera2005 - ar4   won game Lera2005 - ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 6 14 0 14
8 KIM1974
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KIM1974 - breakfast   won game KIM1974 - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  Add game   Add game
  won game breakfast - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - KIM1974   won game breakfast - KIM1974
  Add game   Add game
6 - 1 86 - 86
10 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - SlavaGoD   won game Nata - SlavaGoD
  won game Nata - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 1 75 - 75
11 sabom
  won game sabom - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 0 100 - 100