"A" group, March, 2021

   Savva02 Basil1 AskarKzn SlavaGoD ar4 Lera2005 Rahmat AlexiGo breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 Savva02
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 0 100 0 100
2 Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   won game Basil1 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game Basil1 - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AlexiGo   won game Basil1 - AlexiGo
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sabom   won game Basil1 - sabom
  Add game   Add game
7 - 1 88 0 88
3 AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   won game AskarKzn - Basil1
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - SlavaGoD   won game AskarKzn - SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Nata   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sabom   won game AskarKzn - sabom
  won game AskarKzn - sabom   Add game
5 - 3 63 0 63
4 SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - AskarKzn   won game SlavaGoD - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - Nata   won game SlavaGoD - Nata
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - sabom   won game SlavaGoD - sabom
  Add game   Add game
4 - 4 50 0 50
5 ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Nata   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 3 50 0 50
6 Lera2005
  won game Lera2005 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Rahmat   won game Lera2005 - Rahmat
  won game Lera2005 - Rahmat   Add game
  won game Lera2005 - AlexiGo   won game Lera2005 - AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 4 50 0 50
7 Rahmat
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - Lera2005   won game Rahmat - Lera2005
  won game Rahmat - Lera2005   Add game
  won game Rahmat - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 4 33 0 33
8 AlexiGo
  won game AlexiGo - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Basil1   won game AlexiGo - Basil1
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Lera2005   won game AlexiGo - Lera2005
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Nata   won game AlexiGo - Nata
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 6 25 0 25
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 0 100 - 100
10 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - SlavaGoD   won game Nata - SlavaGoD
  Add game   Add game
  won game Nata - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - AlexiGo   won game Nata - AlexiGo
  Add game   Add game
4 - 2 67 - 67
11 sabom
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Basil1   won game sabom - Basil1
  Add game   Add game
  won game sabom - AskarKzn   won game sabom - AskarKzn
  won game sabom - AskarKzn   Add game
  won game sabom - SlavaGoD   won game sabom - SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
7 - 2 78 - 78