"A" group, February, 2021

   AskarKzn SlavaGoD Basil1 Lera2005 ar4 Rahmat AlexiGo burunduk breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 AskarKzn
  won game AskarKzn - SlavaGoD   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Rahmat   won game AskarKzn - Rahmat
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Nata   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sabom   Add game
  Add game   Add game
8 - 0 100 0 100
2 SlavaGoD
  won game SlavaGoD - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - AlexiGo   won game SlavaGoD - AlexiGo
  won game SlavaGoD - AlexiGo   Add game
  won game SlavaGoD - burunduk   won game SlavaGoD - burunduk
  Add game   Add game
  won game SlavaGoD - breakfast   won game SlavaGoD - breakfast
  won game SlavaGoD - breakfast   Add game
  won game SlavaGoD - Nata   won game SlavaGoD - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
7 - 1 88 0 88
3 Basil1
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - burunduk   won game Basil1 - burunduk
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
6 - 2 75 0 75
4 Lera2005
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - ar4   won game Lera2005 - ar4
  won game Lera2005 - ar4   Add game
  won game Lera2005 - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 2 71 0 71
5 ar4
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   Add game
  won game ar4 - Lera2005   won game ar4 - Lera2005
  won game ar4 - Lera2005   Add game
  won game ar4 - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - burunduk   won game ar4 - burunduk
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   won game ar4 - breakfast
  won game ar4 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - sabom   Add game
  Add game   Add game
7 - 4 64 0 64
6 Rahmat
  won game Rahmat - AskarKzn   won game Rahmat - AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - AlexiGo   won game Rahmat - AlexiGo
  Add game   Add game
  won game Rahmat - burunduk   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - sabom   won game Rahmat - sabom
  Add game   Add game
3 - 4 43 0 43
7 AlexiGo
  won game AlexiGo - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - SlavaGoD   won game AlexiGo - SlavaGoD
  won game AlexiGo - SlavaGoD   Add game
  won game AlexiGo - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Rahmat   won game AlexiGo - Rahmat
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - burunduk   won game AlexiGo - burunduk
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - breakfast   won game AlexiGo - breakfast
  Add game   Add game
  won game AlexiGo - Nata   won game AlexiGo - Nata
  won game AlexiGo - Nata   Add game
  won game AlexiGo - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 9 18 0 18
8 burunduk
  won game burunduk - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - SlavaGoD   won game burunduk - SlavaGoD
  Add game   Add game
  won game burunduk - Basil1   won game burunduk - Basil1
  Add game   Add game
  won game burunduk - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - ar4   won game burunduk - ar4
  Add game   Add game
  won game burunduk - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - AlexiGo   won game burunduk - AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game burunduk - Nata   won game burunduk - Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 11 0 0 0
9 breakfast
  won game breakfast - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - SlavaGoD   won game breakfast - SlavaGoD
  won game breakfast - SlavaGoD   Add game
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   won game breakfast - ar4
  won game breakfast - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - AlexiGo   won game breakfast - AlexiGo
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
11 - 0 100 - 100
10 Nata
  won game Nata - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - SlavaGoD   won game Nata - SlavaGoD
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - AlexiGo   won game Nata - AlexiGo
  won game Nata - AlexiGo   Add game
  won game Nata - burunduk   won game Nata - burunduk
  Add game   Add game
5 - 3 63 - 63
11 sabom
  won game sabom - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Rahmat   won game sabom - Rahmat
  Add game   Add game
  won game sabom - AlexiGo   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
3 - 2 60 - 60