"A" group, November, 2020

   Savva02 sai1732 Basil1 Rahmat AskarKzn LavEgor PrikarevA Lera2005 breakfast sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 Savva02
  won game Savva02 - sai1732   won game Savva02 - sai1732
  Add game   Add game
  won game Savva02 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - sabom   Add game
  Add game   Add game
5 - 1 83 0 83
2 sai1732
  won game sai1732 - Savva02   won game sai1732 - Savva02
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - sabom   Add game
  Add game   Add game
4 - 1 80 0 80
3 Basil1
  won game Basil1 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - LavEgor   won game Basil1 - LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
4 - 3 57 0 57
4 Rahmat
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Rahmat - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 1 50 0 50
5 AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - PrikarevA   won game AskarKzn - PrikarevA
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - sabom   won game AskarKzn - sabom
  won game AskarKzn - sabom   Add game
2 - 2 50 0 50
6 LavEgor
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Basil1   won game LavEgor - Basil1
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game LavEgor - sabom   Add game
  Add game   Add game
2 - 2 50 0 50
7 PrikarevA
  won game PrikarevA - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - AskarKzn   won game PrikarevA - AskarKzn
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game PrikarevA - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 3 40 0 40
8 Lera2005
  won game Lera2005 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Rahmat   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - PrikarevA   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - sabom   Add game
  Add game   Add game
1 - 4 20 0 20
9 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 1 0 - 0
10 sabom
  won game sabom - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - AskarKzn   won game sabom - AskarKzn
  won game sabom - AskarKzn   Add game
  won game sabom - LavEgor   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
4 - 3 57 - 57