"1" group, March, 2024

   SabyrIE NikitaM KingArtur katerina Ruslan888 Kamilla10 kralinaira YaroslavB varvaraM AnnaNilga breakfast Nata sabom W-L% Bonus
%
Total
%
1 SabyrIE
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SabyrIE - YaroslavB   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game SabyrIE - sabom   won game SabyrIE - sabom
  won game SabyrIE - sabom   Add game
1 - 0 100 0 100
2 NikitaM
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game NikitaM - Kamilla10   won game NikitaM - Kamilla10
  Add game   Add game
  won game NikitaM - kralinaira   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game NikitaM - sabom   Add game
  Add game   Add game
3 - 0 100 0 100
3 KingArtur
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game KingArtur - kralinaira   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 0 100 0 100
4 katerina
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game katerina - Ruslan888   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game katerina - kralinaira   won game katerina - kralinaira
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game katerina - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game katerina - Nata   won game katerina - Nata
  Add game   Add game
  won game katerina - sabom   won game katerina - sabom
  won game katerina - sabom   won game katerina - sabom
3 - 0 100 0 100
5 Ruslan888
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - katerina   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - YaroslavB   won game Ruslan888 - YaroslavB
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - varvaraM   Add game
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - AnnaNilga   won game Ruslan888 - AnnaNilga
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - breakfast   won game Ruslan888 - breakfast
  won game Ruslan888 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Ruslan888 - sabom   won game Ruslan888 - sabom
  won game Ruslan888 - sabom   Add game
5 - 1 83 0 83
6 Kamilla10
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Kamilla10 - NikitaM   won game Kamilla10 - NikitaM
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Kamilla10 - varvaraM   won game Kamilla10 - varvaraM
  won game Kamilla10 - varvaraM   Add game
  won game Kamilla10 - AnnaNilga   won game Kamilla10 - AnnaNilga
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Kamilla10 - sabom   won game Kamilla10 - sabom
  won game Kamilla10 - sabom   won game Kamilla10 - sabom
5 - 2 71 0 71
7 kralinaira
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - NikitaM   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - KingArtur   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - katerina   won game kralinaira - katerina
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - YaroslavB   won game kralinaira - YaroslavB
  won game kralinaira - YaroslavB   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - AnnaNilga   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - breakfast   won game kralinaira - breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game kralinaira - sabom   won game kralinaira - sabom
  won game kralinaira - sabom   won game kralinaira - sabom
5 - 4 56 0 56
8 YaroslavB
  won game YaroslavB - SabyrIE   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game YaroslavB - Ruslan888   won game YaroslavB - Ruslan888
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game YaroslavB - kralinaira   won game YaroslavB - kralinaira
  won game YaroslavB - kralinaira   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 6 0 0 0
9 varvaraM
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game varvaraM - Ruslan888   Add game
  Add game   Add game
  won game varvaraM - Kamilla10   won game varvaraM - Kamilla10
  won game varvaraM - Kamilla10   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game varvaraM - sabom   won game varvaraM - sabom
  won game varvaraM - sabom   Add game
0 - 4 0 0 0
10 AnnaNilga
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AnnaNilga - Ruslan888   won game AnnaNilga - Ruslan888
  Add game   Add game
  won game AnnaNilga - Kamilla10   won game AnnaNilga - Kamilla10
  Add game   Add game
  won game AnnaNilga - kralinaira   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AnnaNilga - Nata   won game AnnaNilga - Nata
  Add game   Add game
  won game AnnaNilga - sabom   won game AnnaNilga - sabom
  won game AnnaNilga - sabom   won game AnnaNilga - sabom
0 - 5 0 0 0
11 breakfast
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - katerina   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Ruslan888   won game breakfast - Ruslan888
  won game breakfast - Ruslan888   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - kralinaira   won game breakfast - kralinaira
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
5 - 1 83 - 83
12 Nata
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - katerina   won game Nata - katerina
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - AnnaNilga   won game Nata - AnnaNilga
  Add game   Add game
4 - 0 100 - 100
13 sabom
  won game sabom - SabyrIE   won game sabom - SabyrIE
  won game sabom - SabyrIE   Add game
  won game sabom - NikitaM   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - katerina   won game sabom - katerina
  won game sabom - katerina   won game sabom - katerina
  won game sabom - Ruslan888   won game sabom - Ruslan888
  won game sabom - Ruslan888   Add game
  won game sabom - Kamilla10   won game sabom - Kamilla10
  won game sabom - Kamilla10   won game sabom - Kamilla10
  won game sabom - kralinaira   won game sabom - kralinaira
  won game sabom - kralinaira   won game sabom - kralinaira
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sabom - varvaraM   won game sabom - varvaraM
  won game sabom - varvaraM   Add game
  won game sabom - AnnaNilga   won game sabom - AnnaNilga
  won game sabom - AnnaNilga   won game sabom - AnnaNilga
26 - 0 100 - 100