"A" group, August, 2020

   Basil1 Savva02 sai1732 Lera2005 ar4 AskarKzn breakfast W-L% Bonus
%
Total
%
1 Basil1
  won game Basil1 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - Lera2005   won game Basil1 - Lera2005
  Add game   Add game
  won game Basil1 - ar4   won game Basil1 - ar4
  won game Basil1 - ar4   Add game
  won game Basil1 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
  won game Basil1 - breakfast   won game Basil1 - breakfast
9 - 2 82 0 82
2 Savva02
  won game Savva02 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game Savva02 - breakfast   won game Savva02 - breakfast
  Add game   Add game
4 - 2 67 0 67
3 sai1732
  won game sai1732 - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game sai1732 - ar4   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 1 67 0 67
4 Lera2005
  won game Lera2005 - Basil1   won game Lera2005 - Basil1
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - ar4   won game Lera2005 - ar4
  won game Lera2005 - ar4   won game Lera2005 - ar4
  won game Lera2005 - AskarKzn   won game Lera2005 - AskarKzn
  Add game   Add game
  won game Lera2005 - breakfast   Add game
  Add game   Add game
5 - 5 50 0 50
5 ar4
  won game ar4 - Basil1   won game ar4 - Basil1
  won game ar4 - Basil1   Add game
  won game ar4 - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - sai1732   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - Lera2005   won game ar4 - Lera2005
  won game ar4 - Lera2005   won game ar4 - Lera2005
  won game ar4 - AskarKzn   Add game
  Add game   Add game
  won game ar4 - breakfast   won game ar4 - breakfast
  Add game   Add game
5 - 5 50 0 50
6 AskarKzn
  won game AskarKzn - Basil1   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Savva02   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - Lera2005   won game AskarKzn - Lera2005
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - ar4   Add game
  Add game   Add game
  won game AskarKzn - breakfast   won game AskarKzn - breakfast
  Add game   Add game
0 - 5 0 0 0
7 breakfast
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  won game breakfast - Basil1   won game breakfast - Basil1
  won game breakfast - Savva02   won game breakfast - Savva02
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Lera2005   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - ar4   won game breakfast - ar4
  Add game   Add game
  won game breakfast - AskarKzn   won game breakfast - AskarKzn
  Add game   Add game
6 - 5 55 - 55